Державний стандарт професійно-технічної освіти

Скачати
Державний стандарт
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

Типова навчальна програма
з дисципліни «Охорона праці»


Кількість навчальних годин на


обов’язковий компонент змісту освіти 30

Пояснювальна записка

Головним завданням вивчення дисципліни “Охорона праці” є формування у майбутніх робітників знань і навичок з безпеки праці, відповідального ставлення до збереження життя і здоров’я особистого або працюючих поруч на виробництві.


Курс дисципліни “Охорона праці” розрахований на 30 годин, який складається з 6-ти розділів.

Завдання та практичні навички з охорони праці учні отримують у процесі теоретичного і практичного виробничого навчання.

Цілі навчальної дисципліни - дати учням знання щодо загальних питань законодавства з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, способів надання першої допомоги при нещасних випадках.

Досягнення цієї мети у практиці викладання дисципліни “Охорона праці” можна здійснювати різними шляхами:

- конкретизацією явищ і процесів та закріпленні цих знань, використовуючи навчальний матеріал професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовок;

- забезпеченням послідовності розгляду окремих питань в темах для того, щоб сприяти усвідомленню зв’язків;

- показом практичного використання в даній професійній діяльності знань з охорони праці;

- використанням слайдів, кіно- відеофільмів із спеціальних дисциплін загально- технічної і професійно-практичної підготовок з ілюстрацією в них наступності і взаємозв’язку “Охорони праці” і професійних знань.

Програма розроблена на основі типової навчальної програми з предмета «Охорона праці» для учнів ПТНЗ, схваленої Міністерством освіти і науки України (лист від 25.08.2005 р. №1711-5042) і Держнаглядохоронпраці України (лист від 20.07.2005 р. №02-1-01/3855)

Типова навчальна програма з дисципліни

«Охорона праці»


№ з/пТема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Правові та організаційні основи охорони праці

4
2

Основи безпеки праці в галузі. Загальні поняття про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

10
3

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

3
4

Основи електробезпеки.

3
5

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди.

4
6

Надання першої допомоги при нещасних випадках.

4Підсумкова атестація.

2Всього

30

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці.

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання дисципліни «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок її вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення дисципліни при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я , Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Закон України « Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження та права профспілок та уповноважених найманими працівниками з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання та перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побуті. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Учні повинні знати

1. Зміст поняття охорони праці.

2. Основні законодавчі акти.

3. Призначення, укладання і виконання правил внутрішнього трудового розпорядку і колективного договору.

4. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

5. Охорону праці жінок та підлітків.

6. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

7. Призначення і порядок проведення навчання інструктування з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності.

8. Основні причини травматизму і захворювань на виробництві.

9. Призначення і порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.


Учні повинні уміти

1. Користуватись основними законодавчими актами з охорони праці.

2. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

3. Використовувати знання, отримані під час навчання і інструктування з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності.


Тема 2. Основи безпеки праці в галузі. Загальні поняття про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, де є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Попереджувальні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Заходи з безпеки праці при організації будівельного майданчика. Загальні вимоги безпеки праці в будівництві. Безпека праці при виконанні земляних робіт. Безпека праці при навантажувально-розвантажувальних роботах і складуванні будівельних матеріалів. Безпека праці при встановленні риштувань і помостів, робота на них. Безпека праці при виконанні штукатурних, малярних і лицювальних робіт. Безпека праці при роботі з будівельними механізмами та ручним електрифікованим інструментом


Учні повинні знати

1. Загальні питання безпеки праці.

2. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

3. Зони небезпеки та їх огородження.

4. Світлова та звукова сигналізація.

5. Запобіжні написи, сигнальні фарбування.

6. Знаки безпеки.

7. Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

8. Мікроклімат виробничих приміщень.

9. План ліквідації аварії.

10. Поводження в надзвичайних ситуаціях.

11. План евакуації з приміщень на випадок аварії.

12. Вимоги безпеки до майстерень.

13. Вимоги охорони праці при виконанні опоряджувальних робіт.


Учні повинні уміти

1. При роботі дотримуватись вимог охорони праці і безпеки життєдіяльності.

2. Правильно діяти під час надзвичайних ситуацій.

3. Дотримуватися вимог безпеки праці при виконанні опоряджувальних робіт.


Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовини і способи його гасіння. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі речовини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, метали і конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини і матеріали: рідина, піна, пісок, вуглекислота, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються в технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкненому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеки середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про невеликі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя та здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф, їх наслідки.


Горіння речовини і способи його припинення. Спосіб охолодження. Спосіб розбавлення. Спосіб ізоляції. Спосіб гальмування. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Пожежні машини. Пожежні автомобілі. Мотопомпа. Вогнегасник. Переносні вогнегасники. Пересувний вогнегасник. Рідинний /водяний/ вогнегасник. Хімічний пінний вогнегасник. Повітряно-пінний вогнегасник. Вуглекислотний вогнегасник. Ручний пожежний інструмент. Гасіння та профілактика пожеж на об’єктах галузі. Необхідні заходи для запобігання пожеж на підприємстві. Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. Основні характеристики вибухонебезпеки.

Учні повинні знати

1. Характерні причини виникнення пожеж.

2. Пожежонебезпечні властивості речовин.

3. Організаційні та технічні протипожежні заходи.

4. Призначення пожежної автоматики.

5. Призначення і зміст протипожежного інструктажу та навчання.

6. Горіння речовин і способи його припинення.

7. Поняття вогнестійкості.

8. Вогнегасильні речовини.

9. Пожежна техніка для захисту об’єктів.

10.Пожежна безпека під час виробничої практики у навчальних цехах підприємства.

11. Порядок гасіння та профілактика пожеж на об’єктах будівництва.


Учні повинні уміти

1. Правильно використовувати зміст протипожежного інструктажу та навчання.

2. Користуватися вогнегасниками та іншими первинними засобами пожежегасіння.

3. Дотримуватись пожежної безпеки під час виробничого навчання у майстернях і на підприємствах під час виробничої практики.


Тема № 4. Основи електробезпеки.

Електрика промислова, статична, атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрострумом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи вивільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист споруд і будівель від блискавки. Правила поведінки під час грози.


Учні повинні знати

1 Поняття про електрику промислову, статичну і атмосферну.

2. Особливості ураження електричним струмом.

3. Вплив електричного струму на організм людини.

4. Види ураження електричним струмом.

5. Фактори, що впливають на ступінь ураження електрострумом.

6. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

7. Класифікації виробничих приміщень з електробезпеки.

8. Порядок допуску до роботи з електрикою.

9. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

10. Захист споруд і будівель від блискавки.

11. Правила поведінки під час грози.


Учні повинні уміти

1. Безпечними методами звільнювати потерпілого від дії електричного струму.

2. Використовувати колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

3. Правильно поводитись під час грози.


Тема № 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди.

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі і хронічні захворювання.

Лікувально – профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та конденсування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природнє освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно–побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.


Учні повинні знати

1. Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці.

2. Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.

3. Класи небезпеки шкідливих речовин.

4. Поняття про лікувально – профілактичне харчування.

5. Фізіологію праці.

6. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів.

7. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.

8. Правила експлуатації систем вентиляції.

9. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне.

10. Правила експлуатації освітлення.

11.Санітарно–побутове забезпечення працюючих при виконанні опоряджувальних робіт.

12. Положення про щорічні медичні огляди неповнолітніх та осіб до 21 року.


Учні повинні уміти

1. Витримувати граничні норми при підійманні та переміщенні вантажів.

2.Дотримуватись вимог при використанні опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.

3. Дотримуватись правил при експлуатації систем вентиляції.

4. Дотримуватись правил при експлуатації освітлення.

5. Щорічно проходити медичний огляд.


Тема № 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи і засоби подання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання непрямого масажу серця і штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Місця притискання артерій. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомленні (втрата свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Учні повинні знати

1. Точки для зупинки кровотечі.

2. Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

3. Медичну аптечку, її склад, призначення, правила користування.

4. Першу допомогу при запорошуванні очей, пораненнях, переломах, вивихах.

5. Правила і порядок припинення кровотечі з рота, носа, вуха, легенів, стравоходу.

6. Правила і порядок першої допомоги при знепритомленні, шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

7. Правила і порядок першої допомоги при ураженні електричним струмом.

8. Правила і порядок оживлення, способів штучного дихання, непрямого масажу серця.

9. Правила і порядок транспортування потерпілого.


Учні повинні уміти

1. Надавати першу допомогу потерпілому. Діяти у важких випадках.

2. Користуватися медичною аптечкою.

3. Надавати першу допомогу при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

4. Припиняти кровотечі з носа, вуха, ран, легенів, стравоходу.

5. Надавати першу допомогу при знепритомленні, шоку, тепловому та сонячному ударах, опіках, обмороженні.

6. Надавати першу допомогу при ураженні електричним струмом.

7. Проводити оживлення, штучне дихання і непрямий масаж серця.

8. Транспортувати потерпілого згідно існуючих вимог.


Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь і навичок


 1. Дайте визначення змісту поняття “охорона праці”.

 2. Розкажіть про соціально – економічне значення охорони праці.

 3. Які ви знаєте основні законодавчі акти з охорони праці?

 4. Назвіть основні принципи державної політики у галузі охорони праці.

 5. Розкажіть про умови укладання та виконання колективного договору.

 6. Які права на охорону праці має працівник під час роботи на підприємстві?

 7. Як здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю працівника?

 8. Назвіть, які права має працівник на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

 9. Як законодавство охороняє працю жінок і підлітків?

 10. Розкажіть порядок забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту.

 11. Які державні та громадські органи здійснюють в Україні нагляд та громадський контроль за охороною праці?

 12. Організація охорони праці на будівельному підприємстві.

 13. Визначте види відповідальності, що існують за порушення законодавства про охорону праці.

 14. Назвіть основні причини травмування на виробництві.

 15. Визначте види інструктажів, розкрийте їх зміст.

 16. Які основні причини профзахворювань і профотруєнь на виробництві ви знаєте?

 17. Назвіть основні заходи запобігання травматизму на виробництві.

 18. Розкажіть про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

 19. Назвіть фізичні та хімічні небезпечні виробничі фактори.

 20. Розкажіть про технічні засоби безпеки щодо запобігання виробничого травматизму.

 21. Наведіть приклади робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких потрібне попереднє спеціальне навчання.

 22. Розкажіть про зони небезпеки та їх огородження.

 23. Назвіть приклади світлової та звукової сигналізації.

 24. Наведіть приклади сигнальних фарбувань.

 25. Розкажіть про знаки безпеки.

 26. Назвіть категорії засобів захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

 27. Розкажіть про засоби колективного захисту та наведіть приклади.

 28. Наведіть приклади засобів індивідуального захисту.

 29. Яким повинен бути мікроклімат виробничих приміщень?

 30. За якими принципами складають план ліквідації аварій?

 31. Які вимоги висуваються до шляхів евакуації?

 32. Розкажіть про основні вимоги безпеки до навчально – виробничих майстерень і лабораторій.

 33. Безпека праці при організації будівельного майданчика.

 34. Безпека праці при виконанні земляних робіт.

 35. Безпека праці при навантажувально-розвантажувальних роботах і складування будівельних матеріалів.

 36. Безпека праці при встановленні риштувань і помостів і при роботі на них.

 37. Безпека праці при виконанні штукатурних робіт.

 38. Безпека праці при виконанні малярних робіт.

 39. Безпека праці при виконанні лицювальних робіт.

 40. Безпека праці при роботі з ручним електрифікованим інструментом.

 41. Безпека при роботі з будівельними механізмами.

 42. Назвіть характерні причини виникнення пожеж.

 43. Які ви знаєте пожежно безпечні властивості речовини?

 44. Наведіть приклади організаційних та технічних протипожежних заходів.

 45. Назвіть способи припинення горіння.

 46. Наведіть приклади легкозаймистих і горючих рідин.

 47. Охарактеризуйте таку властивість матеріалів, як вогнестійкість.

 48. Які вогнегасильні речовини ви знаєте?

 49. Яка буває пожежна техніка для захисту об’єктів?

 50. Назвіть правила користування вогнегасниками.

 51. Розкажіть про організацію пожежної охорони у будівництві.

 52. Охарактеризуйте різні види електрики (промислової, статичної та атмосферної).

 53. Назвіть особливості ураження електричним струмом.

 54. Який вплив електроструму на організм людини?

 55. Назвіть основні випадки ураження струмом.

 56. Які безпечні методи звільнення потерпілого від дії електроструму?

 57. Розкажіть про класифікацію виробничих приміщень щодо небезпеки ураження електрострумом.

 58. Які умови допуску до роботи з електрикою?

 59. Визначте колективні засоби захисту в електроустановках.

 60. Назвіть індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

 61. Який захист від статичної електрики?

 62. Розкажіть про правила поведінки під час грози.

 63. Поясніть терміни “виробнича санітарія”, “гігієна праці”.

 64. Назвіть організаційні гігієнічні та санітарно – виробничі заходи.

 65. Визначте шкідливі виробничі фактори.

 66. Як впливає шум та вібрація на людину, які існують засоби захисту проти їхньої дії?

 67. Назвіть засоби захисту від іонізуючих випромінювань.

 68. Які основні групи шкідливих речовин ви знаєте та який їхній вплив на організм людини?

 69. Що таке лікувально – профілактичне харчування?

 70. Які проблеми вивчає фізіологія праці?

 71. Як реалізується право працюючих на відпочинок?

 72. Які граничні норми підняття та переміщення важких речей встановлені для жінок та підлітків?

 73. Назвіть види вентиляції та основні правила її експлуатації.

 74. Які ви знаєте види освітлення та основні правила його експлуатації?

 75. Що таке санітарно – побутове забезпечення працюючих?

 76. Розкажіть про медичні огляди неповнолітніх.

 77. Назвіть принципи надання першої допомоги.

 78. Перерахуйте препарати та медичні засоби медичної аптечки, яке їхнє призначення, де і коли вони використовуються?

 79. Як надати першу допомогу при запорошенні очей?

 80. Що потрібно робити до приходу лікаря при пораненнях, вивихах, переломах?

 81. Як зупинити кровотечу?

 82. Розкажіть, як накладають шину, обробляють рану?

 83. Яка перша допомога при знепритомленні, тепловому або сонячному ударах?

 84. Назвіть види отруєнь, їхні ознаки, способи надання першої допомоги при отруєннях?

 85. Що потрібно знати, щоб надати долікарську допомогу під час шоку?

 86. Як надати першу допомогу при ураженні електричним струмом?

 87. Опишіть дії осіб, які роблять штучне дихання.

 88. Визначте послідовність надання допомоги при непрямому масажі серця.

 89. Назвіть основні правила транспортування потерпілого.

 90. Які основні вимоги висуваються до транспортних засобів, що використовують для перевезення потерпілих?ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА

ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Винокурова Л. Е., Васильчик М. В., Гаман М. В. “Основи охорони праці”. Підручник для ПТНЗ – К. Вікторія, 2005 р.

Конституція України.

Кодекс Законів про працю України, в редакції 2004 р.

Закони України: “Про охорону праці” 21.11.2002 р. № 229 – IV, в редакції 2003 р. “Про пожежну безпеку” 17.12.1993 р. №3745 – XII із змінами та доповненнями, в редакції 2004 р. “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” 6.04.2000 р. № 1642 – ІП, в редакції 2004 р. “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” 23.09.1999р. № 1105 – XIV. “Про охорону навколишнього природного середовища”. “Про охорону здоров‘я населення”.

Н. П. Сугробов, В. Н. Поляков, Н. Ф. Бубирь “Охрана труда в строительстве” Москва, Сбросбиздат, 1985 р.

Г. Н. Подгорный « Сборник типовых инструкций по охране труда в строительстве». Киев, Будівельник, 1983 р.

М. Г. Толстой, М. Д. Денизов “Техніка безпеки і протипожежні заходи в будівництві”. Вища школа, 1979.

Охорона праці в Україні, 2000р. В. А. Пченищев, Д. В. Контяев,

Г. Г. Орлов “ Охрана труда в строительстве”. Москва, Выссшая школа 1991.

Л. С. Сачков. М. К. Медвідь “Охорона праці” (Законодавчі та нормативні акти, порядок реалізацій і коментарі до них).


Методична література


Н. І. Гавриляк. І. А. Гавриляк, В. Б. Гузюк, Л. Д. Акімова «Викладання будівельних дисциплін» м. Львів. 1987 р.


Н. І. Гавриляк “Спеціальна технологія” м. Львів, 2004 р.


Портфель учня
© www.ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації